Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

N/2016
Dodatok č.1_VZN 48_2016_O určení názvov ulíc a číslovaní stavieb
4/2022
VZN 04_2022_O určení spádových materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
3/2022
VZN 03_2022_UPN ZaD 10
2/2022
Dodatok č. 1_VZN 02_2022_O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
2/2022
VZN 02_2022_O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
1/2022
VZN_01_2022 _O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia
N/2020
Dodatok č. 1_VZN_06_2020_O nakladaní s komunálnym odpadom a DSO
N/2019
Dodatok č.1_VZN_03_2019_O určení výšky príspevkov pre školy a ŠZ v ZP Mesta SLIAČ
2/2021
VZN 02_2021_O podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mesta Sliač
1/2021
VZN_01/2021_Určenie ochranného pásma pohrebísk v správe mesta Sliač
9/2020
VZN_09/2020_O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6/2020
VZN_06/2020_O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sliač
5/2020
VZN_05/2020_Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sliač
3/2020
VZN_03/2020_O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta
3/2020
Dodatok č. 1_VZN_03/2020_O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta
2/2020
VZN_02/2020_O určení miesta a času zápisu do ZŠ
1/2020
VZN_01/2020_O miestnom referende
11/2019
VZN_11/2019_O PREVÁDZKOVOM PORIADKU PRE POHREBISKÁ V MESTE SLIAČ